Privacy Policy

Erics World Graphics, gevestigd aan de maria van Reigersberchstraat 45, 2611 GM  Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Erics World Graphics
Maria van Reigersberchstraat 45
2611 GM  Delft
Nederland.
0031620732543
email adres: info@ericsworldgraphics.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij gebruiken geen social media plugins.  Als je het contact formulier van onze website heb ingevuld, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om jullie een aanbieding te doen of je vraag te beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogd ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van minderjarige hebben verzameld, neem dat direct contact met ons op via admin@ericsworldgraphics.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Erics World Graphics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van jouw betaling.
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief.
  3. Je te kunnen bellen en mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en gebruiken.
  5. Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  6. Erics Word Graphics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Erics Word Graphics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit. Erics World Graphics gebruikt de onderstaande computerprogramma’s of computersystemen.

-          Boekhoudprogramma: facturatie- en betalinggegevens

-          Website: informeren prospects/opdrachtgevers

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.

Erics World Graphics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens.

Personalia:  bewaren wij 7 jaar, dit voor informatie en facturatie

Adressen:    bewaren wij 7 jaar, dit voor informatie, levering en facturatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Erics World Graphics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Erics Word Graphics gebruikt geen cookies en vergelijkbaren technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je heb het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming van de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erics World Graphics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Erics World Graphics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee heb dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via de mail: info@ericsworldgraphics.com.